Tips och råd för djurhållare

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Hur förbereder du dig?

Hur hanterar du för mycket eller för lite vatten eller om vattnet blir förorenat och därmed inte drickbart? Vi vill ge tips och förbereda dig inför en eventuell vattenkris. Medeltemperaturen ökar och den kommer att fortsätta öka i framtiden. Enligt SMHI kommer det att leda till torrare somrar och blötare vintrar. Du behöver därför fundera över en plan för framtiden.

Hur ser din plan ut?

Oavsett erfarenhet av vatten är det alltid bra att ha en plan för en vattenkris. Om dina djur står utan tjänligt vatten har du stora problem. Mest vatten går åt till dricksvatten samt för tvätt av stallar. Vatten är livsnödvändigt och utan vatten klarar vi oss inte. Det är därför viktigt att vara förberedd, ha kontakt med grannar och ha utrustning för attunderlätta en vattenkris

Vattenbehov per djurslag och dygn

Djur ska ha tillgång till dricksvatten minst två gånger per dag, enligt djurskyddslagen. Lakterande djur har ett större vattenbehov än icke mjölkande och kräver därmed ökad vattenmängd samt tillgång till vatten under dygnets alla timmar. Får ett djur inte tillräckligt med vatten påverkas hela kroppen och dess tillväxt/produktion negativt.

Faktorer som påverkar vattenbehovet är bland annat omgivande temperatur, fodrets torrsubstans (ts) samt natriumintaget (salthalt). Betande djur får ofta i sig vatten genom betet och har därmed inte ett lika stort behov av dricksvatten som icke betande.

Vattnets kvalitet

Tänk på att regelbundet analysera vattnet om du har egen brunn. Allmänna rekommendationer är att ta prover minst vart tredje år. Hör av dig till din kommun gällande auktoriserade analysföretag i din närhet.

Får är känsliga för koppar i vattnet och fodret. Extra känsliga är de om det är brist på molybden. Vissa raser, som till exempel Texel och Ostfriesiskt mjölkfår, är extra känsliga förkoppar.

Vuxna grisar tål förhöjda nitrathalter i vattnet, däremot tål smågrisar det inte. Förhöjda aluminiumhalter kan troligen ge grisarna magstörningar. Var noga med vattnets pH, ett lågtpH kan öka vattnets innehåll av aluminium.

Fjäderfä kan få lös avföring av höga kloridhalter.

Generellt tål de flesta djurslag en salthalt på 3 promille. När salthalten går upp till 6 promille kan produktionen bli lägre men det påverkar inte djurets hälsa. Haven innehåller ca 3 procent salt. Det finns exempel på djurslag så som kor, får och hästar som klarar att dricka bräckt vatten efter en övergångsperiod.

Tvättning av stall och maskiner

Hur mycket vatten som används vid tvättning av stall kan variera mycket mellan lantbrukare. För att spara vatten kan du använda återvunnet vatten eller regnvatten till en första avspolning. Du kan också skrapa ner gödseln eller blötlägga intorkad gödsel innan rengöring. Det gör att tvättningen går snabbare och du använder mindre vatten.

För tvätt av maskiner kan du också använda regnvatten. Det finns flera sätt att samla in regnvatten, låt fantasin sätta stopp. EnduraTank har en stort utbud a olika strolekar av vatten lagrings tankar

  • Samla in från större ytor, exempelvis ladugårdstak.
  • Samla i outnyttjad gödselbrunn.
  • Samla i Endura-vattentank från mindre takytor. Passa på att

köpa Endura Vatten tankar innan det är vattenbrist.

  • Använd våtmark och dammar.

Hur mycket vatten skulle kunna samlas in? Schablonmässigt finns det 10 m2 tak per mjölkko. Anta att det regnar 600 mm per år. Det innebär en insamling på 6000 mm, 6 m3 vatten per ko,om allt vatten samlas in. Helt enkelt, det finns potential hos många att samla vatten. Självklart måste man ha hygien i åtanke, oavsett ändamål för vattenanvändningen. Om du vill ta vatten från exempel ett vattendrag behöver du anmäla/söka om tillstånd. Kontakta Länsstyrelsen för mer information.

More to explorer

Vatten och Vattentank för Lagring

Brist på vatten är mycket allvarligare än brist på mat. Därför är det viktigt att ha en plan för att kunna ordna

Regnvatten System

Hur rengör du en vattentank ?

Även om vattnet har levereras med kommunala vatten systemet, egen brunn eller via ett regnvattensystem , är det nödvändigt att rengöra sedimentet

EnduraTank Specialist

Produkt katalog 2020 - 2021